Hankinnan vaikuttavuus

Hankinnan vaikuttavuus tarkoittaa sitä, että hankinnalla saadaan tavoiteltavaa hyötyä, esimerkiksi kustannussäästöä.

Esimerkkinä vaikuttavuusperusteinen haavanhoidon hankinta:
Sairaanhoitopiiri, hyvinvointialue tai terveydenhuollon toimija kilpailuttaa käyttöönsä soveltuvan, mahdollisesti usean eri valmistajan tuotteista koostuvan tuotevalikoiman, haavanhoidon koulutuskokonaisuuden sekä mittarit tulosten seuraamiseen. Vaikuttavuusperusteisessa hankinnassa pisteytetään tuotteiden kokonaishinta sekä menetelmä/mittarit, joilla toimittaja parantaa hoitotuloksia ja vähentää kokonaiskuluja.

Monipuolinen tuotevalikoima
Vaikuttavuusperusteisessa hankinnassa sairaanhoitopiiri, hyvinvointialue tai terveydenhuollon toimija määrittelee käyttöönsä ja tarpeisiinsa soveltuvan, valmistajariippumattoman tuotekokonaisuuden. Näin voidaan kohdentaa oikeanlaiset tuotteet yksilöllisiin tilanteisiin ja tarpeisiin sekä saavuttaa tuotevalikoima, joka on joustavasti muunneltavissa koko sopimuskauden ajan.

Haavanhoidon koulutuskokonaisuus
OneMedin haavanhoitokoulutus sisältää teoriaopetusta, käytännön harjoittelua sekä OneWound-mobiilisovelluksen hoitajien vuorovaikutteiseen tukemiseen. Koulutuskokonaisuus mahdollistaa merkittävät säästöt tuotekuluissa, hoitajien työajassa sekä matkakuluissa.

Tulosten mittaaminen
Mittareita tulee voida hyödyntää kustannussäästöjen, laadukkaamman hoidon, lisääntyneiden hoitajaresurssien sekä terveydenhuollon työtyytyväisyyden aikaansaamiseksi. OneMedin hankintamallissa tuloksia seurataan, mitataan ja raportoidaan mm. OneWound-sovelluksen avulla.

Ketkä tästä hyötyvät

OneMed_vaikuttavuusperusteinen_hankinta

Miten toteuttaa vaikuttavuusperusteinen hankinta
Varmistamalla, että tuotteiden kilpailutus toteutetaan kokonaisuutena niin, että syntyy yksi vastuutoimittaja. Vaikuttavuusperusteisessa hankinnassa tulisi pisteyttää tuotteiden kokonaishinta sekä menetelmä/mittarit, joilla toimittaja parantaa hoitotuloksia ja vähentää kokonaiskuluja. Hankinnalla vaikutetaan terveydenhuollon ammattilaisten työhyvinvointiin ja resursointiin.

Haavanhoidon vaikuttavuusperusteisella hankinnalla saadaan aikaan enemmän vähemmällä. Hyöty on siinä, että malli tarjoaa valmiin mittariston - kaikki hankinnan hyödyt ovat välittömästi mitattavissa.

Lisätiedot
Markus Henriksson
toimitusjohtaja
040 560 1872
markus.henriksson@onemed.com

Siiriliinu Khalil, myyntipäällikkö, kunta-asiakkaat 050 560 5992, siiriliinu.khalil@onemed.com
Erkki Nikkanen, myyntipäällikkö, Pohjois-Suomi 040 770 8827, erkki.nikkanen@onemed.com
Mika Koljonen, asiakkuuspäällikkö, Itä- ja Keski-Suomi
040 630 7731, mika.koljonen@onemed.com
Annukka Saarikko, asiakkuuspäällikkö, Etelä- ja Länsi-Suomi 040 777 2317, annukka.saarikko@onemed.com

Valtiovarainministeriö asetti Vaikuttavat julkiset hankinnat -toimenpideohjelman (Hankinta-Suomi) laatimaan kansallisen julkisten hankintojen strategian, lisäämään julkisten hankintojen toimijoiden yhteistyötä ja kehittämään hankintojen vaikuttavuutta. Hankinta-Suomi toimenpideohjelman toimikausi on 5.9.2019 – 31.12.2023 ja sitä johdetaan yhteistyössä Suomen Kuntaliitto ry:n kanssa. Kansallinen julkisten hankintojen strategia julkaistiin syksyllä 2020. Strategia konkretisoi yhteisen näkemyksen siitä, mitä julkisin varoin tehtävissä hankinnoissa on tärkeää tavoitella ja mahdollistaa yhdessä suunnitellut konkreettiset toimenpiteet, joilla tuetaan tavoitteisiin pääsemistä.1)

Kansallisessa julkisten hankintojen strategiassa mainitaan vaikuttavuusperusteisesta hankinnasta seuraavaa: ”Vaikuttavuusperusteisessa hankinnassa siirrymme perinteisestä suoritepainotteisesta tarkastelusta kohti tulosten ja vaikutusten hankintaa. Hankintayksiköissä tunnistamme organisaation vaikuttavuustavoitteet ja sen, miltä osin ne koskevat hankintoja. Tämän pohjalta määrittelemme hankinnoissa tavoiteltavat vaikutukset ja sidomme niihin seurannan, mittarit ja kannuste-elementit. Näin teemme hankintoja, joissa määrittelemme haluamamme lopputuloksen sen tuottamisen tavan sijaan.”.2)

Vaikuttavuusperusteista hankintaa voidaan avata myös seuraavasti: pelkän hankintahinnan sijasta arvioidaan hankittavien ratkaisujen kokonaishyötyä.3)